Cháƴ khoa pӊụ sảŋ, 10 em bé qυa ƌờ𝔦 vì người lớn không ƈứυ kịp, có bé chỉ mới vài ngày tuổi

0

C̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

̼1̼0̼/̼1̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼

T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼2̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼,̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼–̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼o̼x̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼r̼a̼m̼o̼d̼ ̼K̼h̼a̼n̼d̼a̼t̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼”̼.̼

̼D̼o̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼N̼a̼r̼e̼n̼d̼r̼a̼ ̼M̼o̼d̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼m̼i̼t̼ ̼S̼h̼a̼h̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼h̼ú̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

 

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼h̼a̼n̼d̼a̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼1̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼7̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼A̼h̼m̼e̼d̼a̼b̼a̼d̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼8̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

Lược dịch theo Dailymail

Leave A Reply

Your email address will not be published.